سند نامه ::
 
اعتصابات پزشکان و مدیران داروخانه های تبریز
موضوع : اعتصاب پزشكان و مديران داروخانه‏هاى تبريز

قرار است روز يكشنبه 3 / 10 / 57 كليه پزشكان و مديران داروخانه‏هاى تبريز به نشانى اعتراض به وقايع بيمارستان شاهرضاى مشهد دست به اعتصاب زده بيمارستانها و مطب‏ها و داروخانه‏ها را تعطيل نمايند.1
نظريه شنبه. خبر صحت دارد.
نظريه يكشنبه. به صحت خبر ميتوان اطمينان داشت مراتب به فرماندارى نظامى
تبريز منعكس شده.
گوينده ـ رستمى
گيرنده ـ دبيرى
ساعت 1000
1ـ از ديگر خبرهايى كه ساواك به دست آورد اين بود كه شش تن از پزشكان تبريزى جهت عيادت از مصدومين حادثه بيمارستان امام رضاى مشهد به آن شهر خواهند رفت. همچنين كسب اطلاع شد كه روز سوم دى ماه كاركنان بيمارستان پهلوى تصميم دارند تابلو اين مركز درمانى را پايين بكشند و نام آن را تغيير دهند. (پرونده 106981، ج 6)