سند نامه ::
 
تظاهرات شبانه مردم بهشهر
مركز ـ ساواك

از ساعت 2100 الى 2400 اغلب شبها حدود 30 نفر از جوانان اخلالگر گرجى محله بهشهر مبادرت به دادن شعارهاى ضد ملى عليه 66 با صداى بلند را نموده و بمحض مشاهده ماموران بمنازلى كه متعلق بخود و يا طرفدارانشان ميباشد وارد ميگردند. مراقبت بمنظور شناسائى عاملين ادامه دارد.
صحت دارد
2 / 10 / 571386