سند نامه ::
 
اجتماع مردم در قبرستان فین کاشان
[تلفنگرام]

روز جارى حدود ده هزار نفر طبق مرسوم محلى بقبرستان فين رفته در ساعت1000 پس از پايان مراسم مذهبى عده‏اى اخلالگر در حدود 500 نفر با دادن شعارهاى مضره [اقدام] نموده و قصد ورود بميدان قاضى اسداللّه‏ و فاضل نراقى را داشته‏اند كه مشاهده اكيپ مستقر در آن حوالى و تيراندازى هوائى اخلالگران متفرق ميگردند1 مجددا در ساعت 1100 حدود 1000 نفر در ميدان كمال‏الملك جمع كه با دادن شعارهاى مضره قصد راه‏پيمائى را داشته پس از دخالت مأمورين متفرق ميگردند.
رئيس شهربانى كاشان ـ سرهنگ اسپهبدى
گيرنده : رياست سازمان اطلاعات و امنيت قم
گوينده : سرگرد ملك‏پور
گيرنده : ارديبهشتى
ساعت : 1820
بعرض رسيد فرمودند بايگانى شود. 1 / 10 / 57
1ـ اين گزارش شهربانى است. اما ساواك قم تعداد تظاهركنندگان كاشان را دو هزار نفر ياد مى‏كند كه با گاز اشك‏آور و تيراندازى ماموران متفرق مى‏شوند. (پرونده312202، ج 5)