سند نامه ::
 
اجتماع اعتراض آمیز مردم در حرم حضرت معصومه (س)
[تلفنگرام]

پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه (ع) طلبه‏اى اقدام به ايراد سخنرانى تحريك‏آميز نموده و مانند شبهاى گذشته در بين حدود 400 نفر بمدت بيست دقيقه اقدام بدادن شعارهاى مضره و اسائه ادب‏آميز شده است ضمنا نسبت به شناسائى طلبه مزبور و جلوگيرى از ادامه چنين وضعى با همكارى فرماندارى نظامى اقداماتى در جريانست. استحضارا معروض باصرى‏نيا
گوينده : ضيائى
گيرنده : ناصرى
ساعت : 1945
آقاى تهرانى و آقاى ثروتى
مذاكره شود. 1 / 10 / 57