سند نامه ::
 
کنترل تلفن های ساواک و شهربانی همدان
تلگراف وارده

مهندس صالح صداقت مديركل مخابرات همدان در هر شيفت چهار نفر مأمور كنترل تلفن‏هاى اين سازمان و تلفن‏هاى شهربانى و ساير واحدهاى نظامى منطقه قرار داده و اخبار مكتسبه را در اختيار روحانيون مخالف قرار ميدهد ضمنا بوسيله كنترل تلفن چند نفر از مأمورين اين سازمان شناسائى و جان آنها در خطر جدى ميباشد دستور فرمايند نسبت به تعويض فورى ياد شده و تذكر شديد بساير كاركنان حتى از طرف وزارت خانه متبوع اقدام نتيجه اعلام.1 فاتح
1ـ گزارش مشابه از كرمان وجود دارد كه تلفن شهربانى سيرجان تحت كنترل مخابرات قرار دارد؛ تلفنها شنود مى‏شود تا اقدامات نيروهاى انتظامى عليه مردم خنثى گردد. (پرونده106983، ج 4)