سند نامه ::
 
ورود مردم ناراضی قم به ادارات دولتی
گزارش

محترما حدود يكصد نفر نوجوانان در ساعت 1230 ـ روز جارى داخل اداره دارائى و شهردارى شده و عكسهاى الصاقى بديوارات [ديوارهاى] است ادارات مزبور را كنده و در داخل خيابان پاره نموده ‏اند كه بمحض اطلاع بوسيله مامورين متفرق و اتفاقات ديگر جلوگيرى بعمل و در اين جريان بين مامورين و متظاهرين اتفاقى رخ نداده است مراتب جهت استحضار بعرض ميرسد. معاون شهربانى تفرش آقاى هلاكوئى جزو وقايع مربوط به بعدازظهر امروز گزارش شود. 13 / 10 بساواك قم 12 / 10 / 57