سند نامه ::
 
اجتماع هزاران نفر در مسجد جامع شهسوار
تلفنگرام

برابر اعلام سازمان نوشهر از صبح روز جارى حدود 4 هزار نفر از طبقات مختلف مردم شهسوار پس از اجتماع در مسجد جامع شهرستان مذكور ساعت 0915 از مسجد خارج و در حاليكه شعارهاى مذهبى و ضد ملى ميدادند دست به راه‏پيمائى در شهر زده و پس از سخنرانى شخصى بنام عباسعلى فلاحى كه واعظ دبير ميباشند بطرف بلوار ساحل طلائى حركت و در آنجا نماز برگزار نموده‏اند. دراين تظاهرات تاكنون اتفاق سوئى رخ نداده و درگيرى با مأمورين پيش نيامده است ضمنا در ساير نقاط منطقه استحفاظى سازمان مذكور وضع آرام ميباشد.
رخشا
گوينده ـ على محمدى
گيرنده ـ تات
ساعت 1725
در اجراى امر مقام معاونت دوم در ساعت 1830 به دفتر ويژه سرهنگ افتخارى و مركز فرماندهى آقاى كلانتر و نخست‏وزيرى آقاى شيواپور و فرماندارى نظامى آقاى سجادى گفته شد. 13 / 10 صادقيان

* امروز (13 / 10 / 57) اعتصاب كارمندان شركت سهامى نكاچوب و كارگران روغن نباتى شكوفه آريا ادامه داشت. كارمندان ادارات پست، تعاونى روستايى، و دادگسترى مازندران هم در اعتصاب بسر بردند. (پرونده 106979، ج 6)