سند نامه ::
 
تعطیل شدن بانکهای سیستان و بلوچستان
تلگرافات وارده

اخيرا بانكهاى استان سيستان و بلوچستان بعلت نرسيدن پول از مركز تعطيل گرديده است اين مساله براى كسانيكه در بانك حساب جارى يا پس انداز و سپرده دارند ناراحتى‏هائى ايجاد مينمايد بعلاوه ادارات اجرائى كه با كاركنان سر و كار دارند موقعى كه بانك تعطيل و چكهاى آنان را پرداخت ننمايد كاركنان بيكار خواهند شد و ناراحتى فراهم خواهند نمود مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضى معروض ميگردد.
رضوانى
بانكها از امروز مشغول بكار نموده‏اند. 16 / 10
* به نوشته ارتش مردم ايلام نيمه شبها با حمله به تنديس رضاشاه در صدد خراب كردن آن هستند. اين نيرو از قول شهربانى استان اعلام كرد كه «پيكره رضاشاه كبير در ايلام نيمه شبها از ساعت 22 الى 30 / 4 دقيقه توسط خرابكاران از خانه و كوچه اطراف ميدان مورد حمله و تيراندازى و پرتاب نارنجك قرار مى‏گيرد.» (گزارش زمستان 57، ص 137(