سند نامه ::
 
تعطیلی کلیه بانکهای بوشهر
گزارش

روز جارى نيز كليه بانكهاى بوشهر تعطيل ادارات گمرك بندر و كشتيرانى شيلات، ثبت احوال منطقه آمارى استان و سازمان تعاون روستائى بوشهر بحالت اعتصاب و كم كارى بوده و ساير ادارات داير ميباشند.
وديعى
* بوشهر امروز (13 / 10 / 57) متشنج بود. ارتش نوشت : «ساختمان لژيون خدمتگزاران شبها يك آژانس كرايه اتومبيل و چند شعبه بانك در بوشهر به آتش كشيده شد و چند نفر راه را بر رئيس ساواك بوشهر بسته و قصد كشتن وى را داشتند كه در اثر تيراندازى، يكى از اخلالگران كشته شد.» (گزارش زمستان 57، ص 137)