سند نامه ::
 
توزیع نفت میان نیازمندان به دستور [امام] خمینی
تلفنگرام

از ساعت 1000 روز جارى جمعيتى حدود 20000 نفر از نقاط مختلف شهر و از طريق خيابان تهران و جلو فرماندارى نظامى به طرف ميدان فرح راهپيمائى و مبادرت بدادن شعارهاى مضره و اسائه ادب‏آميز مينمايند كه مامورين انتظامى با تيراندازى هوائى و پرتاب گاز اشك‏آور درصدد متفرق نمودن آنان ميباشند ضمنا سيداحمد كلانتر ظرف چند روز اخير فعاليتهاى گذشته خود را تشديد و از جمله گردانندگان چنين تظاهراتى ميباشد و از طريق فرماندارى نظامى اقدامات لازم در
جريانست.1
2ـ از طرف پاره‏اى از طرفداران خمينى اقداماتى بمنظور توزيع نفت بينپاره‏اى از اهالى نيازمند در جريانست و تاكنون به چند مورد توزيع نفت برخورد شده و وانمود مينمايند كه توزيع نفت بدستور خمينى صورت ميگيرد. استحضارا معروض
باصرى‏نيا
گيرنده ـ اميرى
گوينده ـ هلاكوئى ساعت1310 ـ 14 / 10 / 57

1ـ تظاهرات امروز (14 / 10 / 57) قم كه از خيابانهاى آذر و چهارمردان شروع شد، جهت تشييع جنازه يكى از شهداى قم بود كه ديروز تير خورد. قرار بود پيكر اين شهيد در قبرستان گلپايگانى دفن شود
* «ساعت 1830 گروه‏هاى 500 نفرى از تظاهركنندگان در شهر ساوه با آتش زدن لاستيك به تظاهرات خيابانى پرداختند.» (گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 35 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران)