سند نامه ::
 
تعطیلی بانکها ، مدارس و بازار جهرم
شهربانى كشور شاهنشاهى

شب گذشته1 عده‏اى از اخلالگران در پشت بامها و كوچه‏ها دست بتظاهرات و دادن شعارهاى ضد ميهنى زده و در كوچه‏ها و خيابانها شعارهاى ضد ملى نوشته‏اند ماموران فرماندارى نظامى با شليك چند تير هوائى اخلالگران را متفرق نمودند روز جارى2 كليه مغازه‏ها ـ بازار ـ بانكها ـ مدارس تعطيل فقط نانوائى و قصابيها باز بودند ـ ادارات برق ـ پست ـ دارائى ـ ثبت اسناد ـ مخابرات و بهدارى بحال اعتصاب در ساير ادارات كم‏كارى وجود داشت در ساعت 9 صبح عده‏اى حدود 5 هزار نفر از اهالى با دادن شعارهاى ضد ميهنى دست براه‏پيمائى زده و سپس از عكسهاى كشته شدگان شهرستانهاى مختلف در مسجد نو ديدن كردند و در ساعت 1300 براه‏پيمائى خود خاتمه دادند در اين راه‏پيمائى حادثه سوئى رخ نداده است.
1 و 2ـ منظور از شب گذشته، پانزدهم دى ماه و منظور از روز جارى شانزدهم اين ماه است و سند روايتگر رخدادهاى شهر جهرم است، آن هم از زبان شهربانى.