سند نامه ::
 
تخریب مجسمه شاه در رفسنجان
تلگرافات صادره

صبح روز 16 / 10 / 57 حدود / 15000 نفر از اهالى زرند1 پس از اجتماع در مسجد جامع با در دست داشتن عكسهائى از خمينى و دادن شعارهاى ضد ملى اقدام به راه‏پيمائى و در مسير خود دو باب ساختمان نيم‏ساز يك نفر استوار ژاندارمرى بنام امير ماهانى را خراب نموده‏اند. مراتب استحضارا عرض رئيس سازمان

1ـ منظور زرند كرمان است.
* از خبرهاى مهم استان كرمان اين كه امروز (16 / 10 / 57) مردم رفسنجان مجسمه شاه را پايين كشيدند. اين خبر در گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 37 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران درج شده بود اين منبع تعداد تظاهركنندگان رفسنجانى را كه دست به اين اقدام زدند 6000 تن و از آنان به عنوان «اخلالگر و ماجراجو» ياد كرد.