سند نامه ::
 
شعارهای مذهبی مردم سمنان از بام منازل
تلگرافات وارده

پس از كشته شدن بهروز بهروزى كودك هشت ساله تعداد معدودى از مردم سمنان حدود ساعت 2100 شبها به پشت بام رفته و تا حدود ساعت 1030 بدادن شعارهاى مذهبى و ضد ملى ميپردازند و بوسيله بلندگوهائيكه در محل شاهجو نصب گرديده اهالى را نسبت بمامورين شهربانى و ساواك تحريك مينمايند كه مراتب بشهربانى اعلام گرديده لكن تاكنون اقدامى بعمل نيامده است و برابر اعلام سازمان ورامين اين مراسم از ساعت 2100 الى 2200 در آن شهرستان نيز برگزار ميشود.

* مردم قزوين امروز (16 / 10 / 57) عليه دولت شاپور بختيار تظاهرات كردند. «تظاهرات آرام مردم قزوين پس از ساعتى بدون درگيرى پايان يافت. (كيهان، ش 10606، ص 7) اين منبع تصويرى از قزوين ارائه مى‏دهد كه پس از تهاجم نظاميان و كشتار مردم، هنوز غمزده و خسته است.