سند نامه ::
 
تظاهرات هزاران زن در سمنان
موضوع : تظاهرات در سمنان

- روز جارى عده‏اى زن كه تعداد آنها حدود / 3000 نفر ميشد و عموما چادرهاى مشكى بسر داشتند با حمل شعارهاى ضد ملى و عكسهائى از خمينى در خيابانهاى شهر سمنان بصورت آرام براه افتاده و باين صورت مخالفت خود را با روز 17 دى ابراز داشتند و اين راه‏پيمائى در ساعت 1150 بدون هيچگونه اتفاق سوئى خاتمه يافت.1
- چند روزيست كه در شاهرود دادگاهى بنام دادگاه خلق بسرپرستى آيت‏اللّه‏ توحيدى در مسجد مدرسه قلعه تشكيل گرديده كه خاطيان مورد نظر خود را شناسائى و باين دادگاه احضار و طبق راى صادره با آنان رفتار ميشود. در بولتن درج گرديد. روحانى ساعت 1200 اصل سند در پرونده شخصى موجود است.


1ـ اين خبر در تلكس خبرگزارى پارس چنين منعكس شد: «پيش از ظهر امروز راه‏پيمايى عظيمى از سوى زنان سمنان انجام شد. در حدود 5 هزار تن از زنان اين شهر در نخستين ساعات بامداد امروز در مسجد امام خمينى اجتماع كردند و با در دست داشتن عكسهايى از حضرت آيت‏اللّه‏ خمينى و شعارهايى مبنى بر لزوم آزادى واقعى زن ايرانى در چند خيابان اين شهر به راه‏پيمايى پرداختند.» (بولتن خبرگزارى پارس، ش 290، صص 15 و 16)