سند نامه ::
 
حمایت از اعتصاب کنندگان خرمشهر و آبادان
آگهى خبر
موضوع : اعتصاب

برابر اطلاع واصله :
تجار شهرستان خرمشهر و آبادان به كارمندان اداره بندر و گمرك اين شهرستان اعلام نموده‏اند كه همچنان به اعتصاب خود ادامه دهند و در صورت عدم پرداخت حقوق به اينگونه كارمندان اين تجار حقوق و مزاياى آنها را پرداخت خواهند نمود و بطوريكه شنيده شده دو نفر از تجار مبلغ قابل توجهى در اختيار كارمندان قرار داده‏اند و همچنين در بين كارمندان صندوقى بعنوان صندوق كمك ايجاد شده كه هريك از كارمندان مبلغى از حقوق خود را به آن واريز نموده تا در صورت اخراج و يا عدم پرداخت حقوق به هريك از كارمندان تا زمانيكه مجددا بسر كار بازگشته و يا شغل جديدى پيدا نمايد از صندوق حقوق دريافت نمايد.
ارزيابى خبر: صحت دارد
ملاحظات : نيروى دريائى شاهنشاهى در جريان مفاد خبر ميباشد.
محترما به استحضار ميرساند.
همراز 20 / 10 / 57
* به نوشته بولتن خبرگزارى پارس، امروز مهندس بازرگان با هيئت همراه از شيراز بازگشت و در اميديه آغاجارى در زمينه هماهنگى امور نفت و گاز سخنرانى كرد. (ش 292، ص 9) امروز ابلاغ شماره 5 هيئت اعزامى امام خمينى با امضاء آقاى بازرگان به كاركنان پالايشگاههاى تبريز، شيراز، كرمانشاه، تهران و تأسيسات رى صادر شد. در اين ابلاغ از كاركنان پالايشگاهها خواسته شده، به دنبال تحقق نظر امام خمينى مبنى بر ممنوعيت صدور نفت به خارج از كشور، كاركنان و كارگران براى تأمين مصرف داخلى بر سر كار حاضر شوند. اين ابلاغيه در ضميمه كتاب آمده است. (ضميمه شماره 5)