سند نامه ::
 
تخریب مشروب فروشی ها در آباده
موضوع : امنيت داخلى
مقام عاليرا آگاه ميسازم
برابر گزارش هنگ شيراز ساعت 1630 روز 18 / 10 / 57 در قريه بكان حوزه پاسگاه دزدكرد بين مخالفين و موافقين مشاجره و سپس نزاع روى ميدهد از طرف اسفنديار آزادى بطرف موافقين تيراندازى و پاسگاه بمنظور جلوگيرى از هرگونه درگيرى با شليك هوائى طرفين را متفرق نموده كسى مجروح نشده. برابر گزارش هنگ فسا تظاهراتى كه با حضور متجاوز از 15000 نفر از اهالى داراب و قراء اطراف برپا شده بود ضمن راه‏پيمائى و دادن شعار قصد داشتند بگروهان و شهربانى داراب تهاجم نمايند كه موفق نشده‏اند احتمال ميرود اهالى كه سلاح مجاز و غيرمجاز همراه داشته‏اند.1
عده‏اى از اهالى فرك و توابع با چوب و سنگ بپاسگاه فرك حمله‏ور مامورين با شليك هوائى آنان را متفرق نموده‏اند در شهربانى شهر اهالى از بامداد در روز 18 / 10 در خيابانها اجتماع تمثال كد 66 و تمثال ديگرى را از شهردارى اخذ بآتش كشيده و اهانت نموده‏اند تظاهرات بدون برخورد خاتمه يافته است. تظاهراتى در آباده با حضور بيست هزار نفر برپا شده بود ستون يادبود و مشروب‏فروشها را بآتش كشيده بدون برخورد متفرق ميشوند.2 54 / 18 / 14 / 29 / 201 ـ 18 / 10 / 57
ف ـ ناحيه ژاندارمرى فارس ـ سرلشكر اميرحسينى
گيرندگان ـ جناب آقاى استاندار محترم استان فارس جهت استحضار
ت ـ ف ـ پادگان منطقه و مركز زرهى جهت استحضار
ت ـ رياست شهربانى استان فارس جهت آگاهى رياست سازمان اطلاعات و امنيت استان فارس جهت آگاهى
ز ـ ر 2 ـ 08 ـ جهت آگاهى
اقدام‏كننده استوار 1 شفيعى
1ـ جمله ناقص نوشته شده است.
2ـ آباده يكسره تعطيل بود. مردم عليه نظام حكومتى و دولت شاپور بختيار تظاهرات كردند. مردم خواستار انحلال ساواك و مجلس شوراى ملى و سنا شدند. تعدادى از خيابانها توسط مردم تغيير نام داد. «گروههايى از تظاهركنندگان خشمگين براى نخستين بار در شهر آباده دست به تخريب و آتش‏سوزى‏مشروب‏فروشى‏هازدند. آنها همچنين يك لوح يادبود شهر و يك كيوسك راهنمايى را به آتش كشيدند...» (كيهان، ش 10608، ص 5)