سند نامه ::
 
تظاهرات در رفسنجان
تلفنگرام

حدود 000 / 10 نفر از طبقات مختلف مردم رفسنجان و تعدادى از اهالى قراء حومه ضمن ادامه تظاهرات خيابانى و دادن شعارهاى مخالف بطرفدارى از خمينى در ساعت 1500 روز جارى مجسمه شاه را پايين آورده تظاهركنندگان با دخالت مأمورين انتظامى و تيراندازى هوائى و پرتاب گاز اشك‏آور متفرق گرديدند.
اميرسليمانى
گيرنده ـ صفارنيا
ساعت 1515