سند نامه ::
 
تظاهرات در زاهدان
[تلفنگرام]

قبل از ظهر روز جارى مجلس ختم كشته‏ شدگان حوادث اخير مشهد و شهرستانهاى ديگر در مسجد جامع زاهدان تشكيل و سپس حاضرين كه حدود / 3000 نفر بودند و حدود / 100 نفر از بانوان در بين آنها ديده ميشد در خيابانهاى زاهدان مبادرت به راه‏پيمائى نمودند و شعارهائى برعليه آقاى بختيار و نيز شعارهائى از قبيل استقرار حكومت اسلامى توسط آنان تكرار ميگرديد راه‏پيمايان پس از تعويض نام ميدان ششم بهمن به 17 شهريور و خيابان علم به آيت‏اله طالقانى به مسجد جامع مراجعت و پس از برگزارى نماز جماعت متفرق گرديدند.1 ضمنا همزمان در شهرستان زابل نيز حدود / 2500 نفر مبادرت به راه‏پيمائى و دادن شعار ضد ملى نموده و ساعت 12 بدون حادثه سوئى متفرق شدند بازار اهل تشيع و مدارس زاهدان و زابل از صبح روز جارى تعطيل ميباشد.2
گوينده ـ عظيمى
گيرنده ـ چهاردولى
ساعت 1325

1ـ اين خبر در بولتن خبرگزارى پارس هم به چاپ رسيد و به تلكسها مخابره شد. (ش 291، ص 10)
2ـ اهالى زابل پس از اجتماع در مقابل مسجد حكيم شروع به تظاهرات كردند. (آيندگان،ش 3259، ص 9)