سند نامه ::
 
تظاهرات کارکنان شرکت نفت
تلگرافات وارده

در ساعت 1100 مورخه 18 / 10 جارى راه‏پيمائى با شركت / 500 نفر از كاركنان شركت ملى نفت و طبقات مختلف در خارك به طرفدارى از خمينى برگزار گرديد اين تظاهرات بدون دخالت نيروهاى انتظامى خاتمه يافت.