سند نامه ::
 
تظاهرات جلوی دانشگاه پهلوی
گزارش

از ساعت 0900 روز جارى در نقاط مختلف شهر تظاهرات پراكنده‏اى انجام و در ساعت 1000 حدود سى هزار نفر به منظور تشييع جنازه حميد ساجدى يكى از دانش‏آموزانى كه در اثر تيراندازى مجروح شده بود در جلو دانشگاه پهلوى تجمع و با دادن شعار بر تظاهرات ضد ميهنى اقدامات خود را دنبال و شيخ مجدالدين محلاتى جهت آنان سخنرانى و دعوت به آرامش نموده است اين تظاهرات تا ساعت 1200 ادامه و بدون هيچگونه برخوردى متفرق گرديده‏اند بازار و تعدادى از مغازه‏هاى شهر شيراز تعطيل مى‏باشد.1 و بعلت اعتصاب كاركنان شركت مخابرات فارس از شهرستانهاى ديگر اطلاعى واصل نگرديده است.
جوان
در بولتن درج گرديد.
روحانى 20 / 10 / 57

1ـ شهداى اخير شيراز محمدعلى ميرشاهى، عبدالرضا بردبار و حميد ساجدى بودند. (اطلاعات، ش 15756، ص 5) امروز (19 / 10 / 57) كاركنان كارخانجات صنايع الكترونيك شيراز وابسته به وزارت جنگ اقدام به راه‏پيمايى كردند. اتوبوسهاى ارتش هم پشت سر آنان در حركت بودند و چراغهاى خود را روشن كرده، بوق مى‏زدند. اين راه‏پيمايى با استقبال مردم روبه‏رو شد. (كيهان، ش 10609، ص 6)