سند نامه ::
 
راهپیمایی در خرم آباد
[تلفنگرام]

از ساعت 0900 روز جارى حدود ده هزار نفر از اهالى خرم‏آباد در حاليكه اكثرا روحانيون خرم‏آباد در پيشاپيش آنان بودند در خيابانهاى شهر به پياده‏روى كاملاً آرام پرداخته و يكى از وعاظ كه اهل خرم‏آباد و ساكن قم مى‏باشد به نام سيدمحمد صالح طاهرى براى مردم سخنرانى و آخرين اعلاميه خمينى را مبنى براينكه نبايستى به افسران و افراد پليس و ساواك و منازل آنان حمله كرد و آتش‏سوزى ايجاد نمود همچنين منع تخريب و آتش‏سوزى اماكن عمومى و غيره و ايجاد نفاق و خواستار شناسائى عاملين آتش‏سوزى و تخريب و معرفى آنان براى محاكمه به علما قرائت گرديد و كليه حاضرين به آرامش دعوت شدند اين پياده‏روى بدون هيچ حادثه‏اى خاتمه يافت.1
ليقوانى
گوينده ـ جودكى
گيرنده ـ ميثمى
تيمسار مديريت دستور فرمودند به مركز فرماندهى، دفتر ويژه نخست‏وزيرى اعلام گردد.
به آقاى جانپور مركز فرماندهى اعلام شد. به جناب سرهنگ ملك‏محمدى دفتر ويژه اطلاعات اعلام شد. به آقاى مزينانى نخست‏وزيرى اقدام شد.

1ـ روزنامه اطلاعات شمار راهپيمايان در خرم‏آباد را 50 هزار نفر نوشت و غير از حجت‏الاسلام سيد محمدصالح طاهرى، سخنران ديگر را آقاى فرزانه نماينده فرهنگيان معرفى كرد. (ش 15757، ص 3)