سند نامه ::
 
ملاقات محرمانه اشرف پهلوی و تیمسار زاهدی