سند نامه ::
 
نتیجه بازجویی های ساواک از چهار متهم اشتباهی در ماجرای ترور در کاخ مرمر-2