سند نامه ::
 
ممانعت پاکروان از پخش خبر ساختگی در باره ترور شاه از رادیو