سند نامه ::
 
گزارش یک منبع ساواک درباره یکی از متهمان پرونده ترور شاه