سند نامه ::
 
گزارش شهربانی به ساواک در باره ترور شاه درکاخ مرمر