سند نامه ::
 
گزارش ستاد بزرگ ارتشتاران به ساواک درباره ترورشاه