سند نامه ::
 
گزارش ساواک درمورد اعترافات نیکخواه و سه نفر دیگر درباره چگونگیتشکیل گروه مائوئیستی