سند نامه ::
 
گزارش ساواک درباره مواضع احزاب و گروهها در مورد ترورشاه در کاخ مرمر