سند نامه ::
 
گزارش ساواک درباره شایعات و اظهار نظرها پیرامون ترور شاه در کاخ مرمر