سند نامه ::
 
گزارش تحقیقات ساواک درباره ترور شاه برای دربار