سند نامه ::
 
گزارش تفصیلی ساواک از ماجرای ترور شاه در کاخ مرمر-2