سند نامه ::
 
کدام گروهها و احزاب از سوی ساواک متهم به دست داشتن در ترور شاه شدند