سند نامه ::
 
شرح اقدام های ساواک بعد از ترور شاه درکاخ مرمر