سند نامه ::
 
دستور شاه برای انتشاراعترافات نیکخواه درخارج کشور