سند نامه ::
 
پیشنهاد ثابتی برای جلب همکاری نیکخواه