سند نامه ::
 
پاسخ انتقادی نصیری به نامه گارد شاهنشاهی