سند نامه ::
 
اسامی دستگیر شدگان در ارتباط با ترورشاه در کاخ مرمر