سند نامه ::
 
تعبیر هویدا از جشنهای 2500 ساله

خلاصه مفاد گزارش خبر ساواك تهران
شماره : 47967 / 20 ه 24 تاریخ 17 / 8 / 50

به طورى كه مردم معتقدند دستگاههاى اجرايى روزبروز بيشتر بين شاه و مردم شكاف و حائل ايجاد مى‏نمايند و مردم را نتيجتا به دستگاه ناراضى و ناراضى‏تر مى‏سازند. مستقيما مبارزه با فساد و دزدى و ارتشاء و باندبازى در دستگاههاى دولتى نه تنها بجايى
نرسيده بلكه فزونى يافته و كار دستگاههاى دولتى را فلج نموده است.
تا قبل از مصاحبه شاهنشاه آريامهر [با] مخبرين جرايد داخلى و خارجى و همچنين مصاحبه آقاى علم وزير دربار ارقام سرسام‏آورى راجع به هزينه جشنها بين مردم گفته مى‏شد ولى فرمايشات قاطع شاهنشاه دلايل قانع‏كننده‏اى جهت ارائه به مخالفين بوده است ليكن نكته‏اى كه در بين طبقات مختلف مردم به ويژه روشنفكران مورد بحث است راجع به اظهارات آقاى هويدا نخست‏وزير در مورد جشنها بوده كه در شماره مخصوص Le-mond چاپ پاريس مورخ 10 و 11 اكتبر به نقل قول از آقاى هويدا نوشته كه نخست‏وزير ايران اين امر را پذيرفته كه مخارج جشنها بسيار سنگين بوده و نيز در شماره 10819 روزنامه Tehran، Journalمورخ 23 مهرماه 50 نوشته آقاى هويدا ضمن مصاحبه‏اى كه با وى بعمل آمده بيان داشته است همان طورى كه يك زن زيبا خود را مى‏آرايد كه مورد توجه قرار گيرد ما هم خود را آراستيم كه زيبا شويم و مورد توجه قرار گيريم آن طورى كه در محافل روشنفكران بحث مى‏شود و اظهارنظر مى‏نمايند آيا تشبيه نمودن شاهنشاه و ملت ايران به يك زن چه نظر و مفهومى در برداشته يك زن مى‏خواهد خود را زيبا سازد كه مورد توجه قرار گيرد چه ربطى به اين جشن فرخنده و بزرگ انسانى دارد به هر حال اين مصاحبه مدتى است كه مورد بحث و گفتگوى طبقات مختلف و روشنفكر اجتماع گرديده است.
[پى‏نوشت نصيرى]
آيا فهميد[يد] كه اين مطلب گفته نخست‏وزير است يا با شيوه روزنامه‏نگارى كه اغلب اخبار و مصاحبه‏ها را تحريف مى‏كنند در اين مطالب تحريفى شده است يا نه
خانم بهرامپور 27 / 8 / 50