آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش سوم)

1741 بازديد   

در اين مجموعه آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزيران، افسران، وكلا و افراد متفرقه و همچنين كساني كه حكم تعقيب برايشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
اين آمار را دولت كودتايي زاهدي منتشر كرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.

كسانيكه مرخص شده‌اند يا از آمار كسر شده‌اند
ترتيب ـ درجه ـ نام ، شهرت ـ تاريخ ترخيص ـ به موجب چه دستوري مرخص شده و از آمار كسر شده‌اند
1ـ سرلشكر ـ مهنا ـ 27 / 6 / 32 ـ دادستان ارتش
2ـ ..... ـ ملك‌مدني ـ 5 / 7 / 32 ـ دادستان ارتش
3ـ .... ـ فتحعلي افشار ـ 25 / 6 / 32 ـ دادستان ارتش
4ـ سروان ـ فرامرزي ـ 4 / 7 / 32 ـ فرمانده دژبان
5ـ دكتر ـ محمد نصيري ـ ..... ـ جناب آقاي نخست‌وزير
6ـ سرگرد ـ هادي شادمهر ـ 24 / 6 / 32 ـ رياست ستاد ارتش
7ـ گروهبان 2ـ صادق ملت دوست ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
8ـ گروهبان 2 ـ حسين عباسي ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
9ـ گروهبان 2ـ ناصر افشار ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
10ـ گروهبان 2 ـ عزت‌‌الله سبزخواه ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
11ـ گروهبان 2ـ حسين هنربخش ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
12ـ گروهبان 2ـ محمدرضا ـ احمدي ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
13ـ گروهبان 2ـ گروهبان ـ سيف‌الله پاشايي ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
14ـ گروهبان 2ـ محمدعلي ابراهيمي ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
15ـ گروهبان 2 ـ سيف‌الله نصيري ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
16ـ گروهبان 2ـ علي نظم‌ده ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
17ـ گروهبان 2ـ علي بناء ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
18ـ سرباز وظيفه ـ سيف‌الله محمدي ـ 6 / 8 / 32 ـ دادستان ارتش
19ـ دكتر ـ عزيزالله ملك سميعي ـ 12 / 8 / 32 ـ منع پيگرد
20ـ سرهنگ ـ علي دفتري ـ 16 / 8 / 32 ـ منع پيگرد
21ـ سرتيپ ـ حمدي ـ ... ـ منع پيگرد
22ـ سرهنگ ـ غلامرضا امين ـ ... ـ منع پيگرد
23ـ سرهنگ ـ قهرمان قهرمان ـ ... ـ منع پيگرد
24ـ سرهنگ ـ غلامرضا غفوري ـ ... ـ منع پيگرد
25ـ سرهنگ ـ مصطفي حجازي ـ ... ـ منع پيگرد
26ـ سرگرد ـ سيف‌الله ملك‌مرزبان ـ ... ـ منع پيگرد
27ـ مهندس ـ داود رجبي ـ 11 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
28ـ دكتر ـ عباسي ـ 11 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
29ـ (ناخوانا) ـ (ناخوانا) ـ 11 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
30ـ .... ـ علي مبشر ـ 16 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
31ـ دكتر ـ محمدعلي ملكي ـ 16 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
32ـ ... ـ محمدعلي مباشر ـ 12 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
33ـ دكتر ـ علي‌اكبر اخوي ـ 29 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
34ـ ... ـ احمد اخگر ـ 29 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
35ـ ... ـ محمدرضا اقبال ـ 29 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
36ـ ... ـ حسين شهيدي ـ 29 / 9 / 32 ـ منع پيگرد
37 ـ (ناخوانا) ـ علي‌اكبر غفاري ـ 12 / 10 / 32 ـ منع پيگرد
38 ـ دكتر ـ‌ (ناخوانا) صديقي ـ 16 / 3 / 32 ـ به قيد كفيل آزاد شده
39ـ دكتر ـ سيدعلي شايگان ـ 16 / 3 / 32 ـ به قيد كفيل آزاد شده
40ـ مهندس ـ احمد رضوي ـ 16 / 3 / 32 ـ به قيد كفيل آزاد شده

كساني كه قرار بازداشتشان صادر شده است
ترتيب ـ هويت ـ ملاحظات
1ـ دكتر محمد مصدق ـ قرار (ناخوانا) كيفرخواست صادر شده
2ـ دكتر اسماعيل صديقي ـ
3ـ دكتر مهدي آذر ـ التزام
4ـ دكتر عزيزالله ملك‌سميعي ـ منع پيگرد صادر شده است
5 ـ عبدالعلي لطفي ـ
6ـ مهندس سيف‌الله معظمي ـ التزام
7ـ دكتر علي‌اكبر اخوي ـ منع پيگرد صادر شده
8ـ دكتر ابراهيم عالمي ـ منع پيگرد صادر شده
9ـ علي مبشر ـ منع پيگرد صادر شده
10ـ مهندس عطائي ـ منع پيگرد صادر شده
11ـ دكتر محمدعلي ملكي ـ منع پيگرد صادر شده
12ـ مهندس داود رجبي ـ منع پيگرد صادر شده
13ـ سرتيپ تقي رياحي ـ كيفرخواست صادر شده است
14ـ سرتيپ عطاءالله كياني ـ كيفرخواست صادر شده است
15ـ سرتيپ حسين فرخنده‌پي
16ـ سرتيپ نصرالله بدر ـ التزام
17ـ سرهنگ حسينقلي اشرفي
18ـ سرهنگ حسينقلي سررشته
19ـ سرهنگ علي دفتري ـ منع پيگرد صادر شده است
20ـ سرهنگ عزت‌الله ممتاز ـ كيفرخواست صادر شده است
21ـ سرهنگ هوشنگ نادري
22ـ دكتر علي شايگان
23ـ مهندس احمد رضوي
24ـ اصغر پارسا
25ـ محمدرضا اقبال ـ منع پيگرد صادر شده است
26ـ احمد اخگر ـ منع پيگرد صادر شده است
27ـ محمود نريمان ـ
28ـ محمدعلي مقدم ـ متمايل به اخذ كفيل شده و آزاد است
29ـ علي‌اصغر بشير فرهمند
30ـ سرتيپ بازنشسته (ناخوانا) مظفري ـ التزام
31ـ ستوان يكم احمد ذوالفقاري ـ التزام
32ـ ستوان 2 علي‌اشرف شجاعيان ـ كيفرخواست صادر شده است
33ـ سرهنگ ستاد قهرمان قهرمان ـ منع پيگرد صادر شد
34ـ سروان ابوالقاسم روزبه
35ـ مختار كريم‌پور شيرازي
36ـ سرهنگ ستاد مصطفي حجازي ـ در تاريخ 6 / 8 / 32 (ناخوانا) منع پيگرد شده است
37ـ سيد محمد معصومي ـ التزام
38ـ سروان ايرج داورپناه ـ كيفرخواست صادر شده است
39ـ سروان موسي فشاركي ـ كيفرخواست صادر شده است
40ـ سرهنگ كاظم پورشريف
41ـ سروان مرتضي شيردل
42ـ محمدعلي مباشر ـ منع پيگرد صادر شده (ناخوانا)
43ـ محمد مسعودي ـ عدم صلاحيت صادر شده است 29 / 11

كسانيكه برايشان قرار اخذ كفيل صادر شده
ترتيب ـ هويت ـ ملاحظات
1ـ حسن شهيدي ـ منع پيگرد صادر شده است
2ـ محمدعلي مقدم ـ منع پيگرد صادر شده
3ـ دكتر سيدعلي شايگان ـ (ناخوانا)
4ـ دكتر غلامحسين صديقي ـ منع پيگرد صادر
5ـ (ناخوانا) ـ (ناخوانا)

كسانيكه برايشان قرار وجه التزام صادر شده است

رديف ـ هويت ـ ملاحظات
1ـ دكتر غلامحسين مصدق
2ـ كشاورز صدر
3ـ سرگرد سيف‌الله ملك‌مرزبان ـ منع پيگرد صادر شده
4ـ سروان محمدعلي رحيمي
5ـ سرهنگ 2 هوايي مصطفي موسوي
6ـ سرهنگ ستاد مصطفي حجازي ـ منع پيگرد صادر شده
7ـ نصرت‌الله خازني ـ منع پيگرد صادر شده
8ـ حاجي محمدعلي مباشر
9ـ دكتر (ناخوانا)
10ـ مهندس معظمي
11ـ سرتيپ مدبر
12ـ ستوان 1 ذوالفقاري
13ـ سرهنگ بازنشسته حسين مصطفوي
14ـ سيدمحمد معصومي
15ـ غلامعلي لطفي ـ در تاريخ 25 / 11 / 32
16ـ سروان مرتضي شيردل ـ 6 / 5 / 32 با قرار التزام آزاد شدهنظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول


 
 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir