آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲ (بخش اول)

1533 بازديد   

در اين مجموعه آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزيران، افسران، وكلا و افراد متفرقه و همچنين كساني كه حكم تعقيب برايشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
اين آمار را دولت كودتايي زاهدي منتشر كرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.
* * *

وزراء
رديف ـ درجه ـ هويت (نام ـ شهرت) ـ بموجب چه دستوري بازداشت است ـ تاريخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت ـ ملاحظات
1ـ دكتر ـ محمد ـ مصدق ـ‌ بازپرس ـ 26 / 6 / 32 ـ بازداشت (كيفري) ـ سلطنت آباد ـ كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه احاله شده
2ـ دكتر ـ غلامحسين ـ صديقي ـ بازپرس ـ 26 / 6 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ پادگان قصر ـ تاريخ 12 / 3 / 32 .... صادر شده است
3ـ دكتر ـ مهدي ـ آذر ـ بازپرس ـ 25 / 6 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ پادگان قصر ـ در تاريخ 18 / 12 / 32 فرار، منع پيگرد صادر شده است
4ـ دكتر عزيزالله ـ ملك‌ سميعي ـ بازپرس ـ 19 / 7 / 32 بازداشت ـ سلطنت آباد ـ در تاريخ 16 / 8 / 32 منع پيگرد صادر شده است
5ـ .... ـ عبدالعلي ـ لطفي ـ بازپرس ـ 25 / 6 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ سلطنت آباد ـ در تاريخ 18 / 12 / 32 منع پيگرد صادر شده است
6ـ مهندس ـ سيف‌الله ـ معظمي ـ بازپرس ـ 6 / 7 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ عشرت آباد ـ در تاريخ 18 / 12 / 32 منع پيگرد صادر شده
7ـ دكتر ـ علي‌اكبر ـ اخوي ـ بازپرس ـ 7 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ سلطنت‌آباد ـ در تاريخ 29 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده
8ـ دكتر ـ ابراهيم ـ عاملي ـ بازپرس ـ 8 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ عشرت‌آباد ـ در تاريخ 16 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده
9ـ .... ـ علي ـ مبشر ـ بازپرس ـ 9 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ سلطنت‌آباد ـ در تاريخ 16 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده
10ـ مهندس ـ .... ـ عطائي ـ بازپرس ـ 9 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاريخ 16 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده
11ـ دكتر ـ محمدعلي ـ ملكي ـ بازپرس ـ 11 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ سلطنت‌آباد ـ در تاريخ 19 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده
12ـ مهندس ـ داود ـ رجبي ـ بازپرس ـ 12 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاريخ 16 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده
13ـ دكتر ـ حسين ـ فاطمي ـ بازپرس ـ 12 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ اعدام شد
14 ـ مهندس ـ جهانگير ـ حق‌شناس ـ بازپرس ـ آزاد ـ آزاد ـ آزاد ـ .........

افسران
ترتيب ـ درجه ـ هويت (نام ـ شهرت) ـ به موجب چه دستوري بازداشت است ـ تاريخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت ـ ملاحظات
1ـ سرتيپ ـ تقي ـ رياحي ـ بازپرس ـ 28 / 6 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه احاله شده
2ـ سرتيپ ـ عطاءالله ـ كياني ـ بازپرس ـ 25 / 6 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه احاله شده
3ـ سرتيپ ـ حسين ـ فرخنده‌پي ـ بازپرس ـ 31 / 6 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ كيفرخواست تنظيم و پرونده بدادگاه احاله شده
4ـ سرتيپ ـ نصرالله ـ مدبر ـ بازپرس ـ 11 / 7 / 32 ـ بازداشت (التزام)
5ـ سرتيپ ـ ....... ـ حمدي ـ ماده 5 ـ ....... ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان ـ تاريخ ...... قرار منع پيگرد صادر شده
6ـ سرهنگ ـ حسينقلي ـ اشرفي ـ بازپرس ـ 4 / 7 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ عشرت‌آباد
7ـ سرهنگ ـ حسينقلي ـ سررشته ـ بازپرس ـ 5 / 7 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان مركز
8ـ سرهنگ ـ علي ـ دفتري ـ بازپرس ـ 19 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ قرار منع پيگرد صادر شده است
9ـ سرهنگ ـ عزت‌الله ـ ممتاز ـ بازپرس ـ 30 / 6 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه احاله شده
10ـ سرهنگ ـ غلامرضا ـ اميني ـ به علت نداشتن مدارك قابل تعقيب در تاريخ 6 / 8 / 32 مرخص و از آمار كسر گرديد
11ـ سرهنگ ـ كاظم ـ پورشريف ـ بازپرس ـ 12 / 8 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز
12ـ سرهنگ ـ‌ هوشنگ ـ نادري ـ بازپرس ـ 21 / 7 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان مركز
13ـ سرهنگ ـ حبيب‌الله ـ پروان ـ ماده 5 ـ ........ ـ ............. ـ دژبان
14ـ سرگرد ـ هادي ـ شادمهر ـ طبق نامه شماره 11620 / 7 / 7 / 32 دژبان مركز آزاد و از آمار كسر گرديده است
15ـ سرگرد ـ سيف‌الله ـ ملك‌مرزبان ـ بازپرس ـ 26 / 7 / 32 ـ به قيد التزام ـ آزاد ـ در تاريخ ...... قرار منع پيگرد صادر شده
16ـ سروان ـ ايرج ـ داورپناه ـ بازپرس ـ 11 / 8 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه احاله شده
17ـ سروان ـ عباسقلي ـ فرامرزي ـ طبق نامه شماره 11297 / 5 / 6 / 32 دژبان مركز آزاد و از آمار كسر گرديده است
18ـ سروان ـ مرتضي ـ شيردل ـ بازپرس ـ 27 / 8 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ در تاريخ 8 / 6 / 32 با قرار التزام آزاد شده است
19ـ ستوان يكم ـ ..... ـ افتخاري ـ ماده 5 ـ ..... ـ ..... ـ دژبان
20ـ ستوان 1 ـ علي اشرف ـ شجاعيان ـ بازپرس ـ 29 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه احاله شده
21ـ سرهنگ ـ قهرمان ـ قهرماني ـ بازپرس ـ 30 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ در تاريخ ..... قرار منع پيگرد صادر شده
22ـ سرهنگ ـ غلامرضا ـ حضوري ـ ... ـ ..... ـ .... ـ .... ـ در تاريخ ....... قرار منع پيگرد صادر شده
23ـ سرهنگ ـ مصطفي ـ حجازي ـ بازپرس ـ 2 / 8 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ در تاريخ 6 / 8 / 32 به قيد التزام آزاد شد
24ـ سروان ـ ابوالقاسم ـ روزبه ـ بازپرس ـ 30 / 2 / 32 ـ بازداشت ـ ژاندارمري ـ در تاريخ ..... قرار منع پيگرد صادر شده (دنباله مطلب ناخوانا)
25ـ سرهنگ هوايي ـ مصطفي ـ موسوي ـ بازپرس ـ 28 / 7 / 32 ـ قيد التزام ـ آزاد ـ در تاريخ 11 / 2 / 33 منع پيگرد صادر شده
26ـ سرگرد هوايي ـ رحيم ـ بهزاد
27ـ سروان هوايي ـ محمدعلي ـ رحيمي ـ‌ بازپرس ـ 17 / 7 / 32 ـ قيد التزام ـ آزاد ـ (ناخوانا) در تاريخ 11 / 2 / 33 منع پيگرد صادر شده
28ـ سروان يكم هوايي ـ احمد ـ ذوالفقاري ـ بازپرس ـ 28 / 7 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ دژبان مركز ـ در تاريخ 11 / 2 / 33 منع پيگرد صادر شده
29ـ سروان ـ موسي ـ فشاركي ـ بازپرس ـ 11 / 8 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان مركز ـ كيفرخواست تنظيم و پرونده به دادگاه احاله شده
30ـ ستوان 1 ـ ..... ـ مشيري ـ ..... ـ ..... ـ .... ـ .... ـ (ناخوانا)
31ـ ستوان 2 ـ ...... ـ هاشمي ـ (ناخوانا) ـ .... ـ .... ـ .... (ناخوانا)
32ـ سروان ـ ... ـ باقري ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ (ناخوانا)
33ـ ستوان 1ـ .... ـ جوزي ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
34ـ ستوان 1 ـ .... ـ رستمي ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
35ـ ستوان 1ـ .... ـ سعيدي ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
36ـ ستوان 1ـ پرويز ـ دادگر ـ .... ـ .... ـ .... ـ .... ـ ....
37ـ ستوان 1ـ اصغر ـ فرس ـ (ناخوانا) ـ .... ـ .... ـ .... ـ (ناخوانا)


وكلاء
ترتيب ـ درجه ـ هويت (نام ـ شهرت ) ـ به موجب چه دستوري بازداشت است ـ تاريخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت ـ ملاحظات
1ـ دكتر ـ علي ـ شايگان ـ بازپرس ـ 30 / 6 / 32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاريخ 12 / 3 / 32 با اخذ كفيل آزاد شد
2ـ مهندس ـ احمد ـ رضوي ـ بازپرس ـ 31 / 6 / 32 ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ در تاريخ 12 / 3 / 32 با اخذ كفيل آزاد شد
3ـ مهندس ـ اصغر ـ پارسا ـ بازپرس ـ 4 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ عشرت آباد ـ در تاريخ 12 / 3 / 32 با اخذ كفيل آزاد شد
4ـ مهندس ـ محمدرضا ـ اقبال ـ بازپرس ـ 4 / 7 / 32 ـ بازداشت ـ عشرت آباد ـ در تاريخ 29 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شد
5ـ مهندس ـ حسن ـ شهيدي ـ بازپرس ـ 4 / 7 / 32 ـ اخذ كفيل ـ آزاد ـ در تاريخ 29 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شد
6ـ مهندس ـ احمد ـ اخگر ـ بازپرس ـ 4 / 7 / 32ـ بازداشت ـ عشرت‌آباد ـ در تاريخ 29 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شد
7ـ مهندس ـ سيدهاشم ـ ملك‌مدني ـ در اختيار فرمانداري نظامي گذارده شده و نامش از صفحات متهمين حذف گرديد
8ـ مهندس ـ فتحعلي ـ افشار ـ در اختيار فرمانداري نظامي گذارده شده و نامش از صفحات متهمين حذف گرديد
9ـ مهندس ـ محمود ـ نريمان ـ بازپرس ـ 11 / 7 / 32ـ بازداشت ـ پادگان قصر ـ منع پيگرد
10ـ مهندس ـ احمد ـ زيرك‌زاده ـ بازپرس ـ .... ـ آزاد
11ـ مهندس ـ كاظم ـ حسيبي ـ بازپرس ـ ... ـ آزاد
12ـ دكتر ـ كاظم ـ سنجابي ـ بازپرس ـ ... ـ آزادنظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول


 
 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir